Cursos 100% Subvencionats

Presencial i Aula Virtual 

Coneix el nostre catàleg de classes 100% subvencionades de Formació Reglada!

CURSOS

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT EN ACTIVITATS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

Mòdul 1. Operacions administratives comercials.

160 HORES

1. Atenció al client en el procés comercial.

2. Gestió administrativa del procés comercial.

3. Aplicacions informàtiques de la gestió comercial.

Criteris d’accés: edat mínima 16 anys i ESO, o nivell equivalent. 

Pendent de convocatoria

Inscriu-te ara per reservar la teva plaça. El centre t’avisarà quan estigui disponible.

Mòdul 2. Gestió operativa de tresoreria.

90 horEs

1. Normativa mercantil i fiscal que regula els instruments financers.

2. Confecció i ús de documents de cobrament i pagament en la gestió de tresoreria.

3. Mètodes bàsics de control de tresoreria.

4. Operacions de càlcul financer i comercial.

5. Mitjans i terminis de presentació de la documentació.

Criteris d’accés: edat mínima 16 anys, ESO o nivell equivalent i haver superat la unitat formativa 1.

Pendent de convocatoria

Inscriu-te ara per reservar la teva plaça. El centre t’avisarà quan estigui disponible.

Mòdul 3. Gestió auxiliar de personal.

90 horEs

1. Normativa laboral i d’organització de les relacions laborals en l’empresa.

2. El contracte de treball.

3. Retribució salarial i actuació davant la Seguretat Social.

4. Gestió de recursos humans.

Criteris d’accés: edat mínima 16 anys, ESO o nivell equivalent i haver superat la unitat formativa 1.

Pendent de convocatoria

Inscriu-te ara per reservar la teva plaça. El centre t’avisarà quan estigui disponible.

Mòdul 4. Registres comptables.

120 horEs

1. Pla General de Comptabilitat.
2. Aplicacions informàtiques de comptabilitat.

Criteris d’accés: edat mínima 16 anys, ESO o nivell equivalent i haver superat la unitat formativa 1.

Pendent de convocatoria

Inscriu-te ara per reservar la teva plaça. El centre t’avisarà quan estigui disponible.

Mòdul 5. Enregistrament de dades.

90 HORES

1. Organització i manteniment del lloc de treball i els terminals informàtics en el procés d’enregistrament de dades.

2. L’actuació personal i professional en l’entorn de treball de l’activitat d’enregistrament de dades.

3. Aplicació de tècniques mecanogràfiques en teclats estesos de terminals informàtics.

4. Aplicació de tècniques mecanogràfiques en teclats numèrics de terminals informàtics.

5. Utilització de tècniques de correcció i assegurament de resultats.

Criteris d’accés: edat mínima 16 anys, ESO o nivell equivalent i haver superat la unitat formativa 1.

Pendent de convocatoria

Inscriu-te ara per reservar la teva plaça. El centre t’avisarà quan estigui disponible.

Mòdul 6. Gestió d'arxius.

60 HORAS

1. Gestió d’arxius, públics i privats.
2. Optimització bàsica d’un sistema d’arxiu electrònic
3. Gestió bàsica d’informació en sistemes gestors de bases de dades

Criteris d’accés: edat mínima 16 anys, ESO o nivell equivalent i haver superat la unitat formativa 1.

Dades de convocatoria

18/01/2022

Mòdul 7. Ofimàtica.

190 horEs

1. Sistema operatiu, cerca de la informació: Internet/intranet i correu electrònic.
2. Aplicacions informàtiques de tractament de textos.
3. Aplicacions informàtiques de fulls de càlcul.
4. Aplicacions informàtiques de bases de dades relacionals.
5. Aplicacions informàtiques per a presentacions: gràfics d’informació.

Criteris d’accés: edat mínima 16 anys, ESO o nivell equivalent i haver superat la unitat formativa 1.

Pendent de convocatoria

Inscriu-te ara per reservar la teva plaça. El centre t’avisarà quan estigui disponible.

Servei de seguiment i orientació a l'alumnat.

Competència general. Realitzar les operacions de la gestió administrativa de compravenda de productes i serveis, tresoreria i personal, així com la introducció de registres comptables predefinits, amb l’obtenció, el processament i l’arxivament previs de la informació i documentació necessàries mitjançant els suports convencionals o informàtics adequats, seguint instruccions definides, en condicions de seguretat, respecte de la normativa vigent i segons criteris de qualitat definits per l’organització.

Per a més informació fes clic aquí: https://sede.sepe.gob.es/es/portaltrabaja/resources/pdf/especialidades/ADGD0308.pdf 

CURSOS

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT EN DESENVOLUPAMENT D’APLICACIONS AMB TECNOLOGIES WEB

Mòdul 1. Programació web en l'entorn client.

180 HORES

1. Elaboració de documents web mitjançant llenguatges de marques.

2. Desenvolupament i reutilització de components de programari i multimèdia mitjançant llenguatges script.

3. Aplicació de tècniques d’usabilitat i accessibilitat en l’entorn client.

Criteris d’accés: edat mínima 16 anys, ESO o nivell equivalent i haver superat la unitat formativa 1.

Dades de convocatoria

1 convocatoria: Del 23/02/2022 a 10/04/2022 de dilluns a divendres de 09:00 a 14:30h

2 convocatoria: Del 06/04/2022 a 20/05/2022 de dilluns a divendres de 15:00 a 20:30h

Mòdul 2. Programació web en l'entorn servidor.

240 Hores

1. Desenvolupament d’aplicacions web en l’entorn servidor.
2. Accés a dades en aplicacions web de l’entorn servidor.

3.Desenvolupament d’aplicacions web distribuïdes

Criteris d’accés: edat mínima 16 anys, ESO o nivell equivalent i haver superat la unitat formativa 1.

Dades de convocatoria

1 convocatoria: Del 11/04/2022 a 21/06/2022 de dilluns a divendres de 09:00 a 14:30h

2 convocatoria: Del 20/05/2022 a 26/07/2022 de dilluns a divendres de 15:00 a 20:30h

Mòdul 3. Implantació d'aplicacions web en entorns d'internet, intranet i extranet.

90 Hores

1. Desenvolupament i desplegament d’aplicacions web.

2. Verificació d’aplicacions web.

3. Control de versions.

4. Documentació d’aplicacions web.

Criteris d’accés: edat mínima 16 anys, ESO o nivell equivalent i haver superat la unitat formativa 1.

Dades de convocatoria

1 convocatoria: Del 22/06/2022 a 15/07/2022 de dilluns a divendres de 09:00 a 14:30h

pràctiques professionals del 18/07/2022 a 29/07/2022 de 09:00 a 17:00h

2 convocatoria: Del 05/09/2022 a 27/09/2022 de dilluns a divendres de 15:00 a 20:30h

pràctiques professionals del 03/10/2022 a 17/10/2022 de 09:00 a 17:00h

Servei de seguiment i orientació a l'alumnat.

Competència general:
Desenvolupar documents i components de programari que constitueixin aplicacions
informàtiques en entorns distribuïts utilitzant tecnologies web, partint d’un disseny
tècnic ja elaborat, i duent a terme la seva verificació, documentació i implantació.

Per a més informació fes clic aquí: https://sede.sepe.gob.es/es/portaltrabaja/resources/pdf/especialidades/IFCD0210.pdf 

CURSOS

CETIFICAT DE PROFESSIONALITAT EN PROGRAMACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS

Mòdul 1. Gestió de serveis en el sistema informàtic.

90 hores

L’itinerari d’aquest curs proposa un recorregut per les estratègies de màrqueting amb la finalitat de poder adquirir les competències i habilitats per aplicar-ho a la vida quotidiana.

Criteris d’accés: edat mínima 16 anys, ESO o nivell equivalent i haver superat la unitat formativa 1.

Dades de convocatoria

Del 22/04/2022 a 02/06/2022 de dilluns a divendres de 09:00 a 14:30h

Mòdul 2. Desenvolupament d'elements de programari per a la gestió de sistemes.

210 hores

1. Desenvolupament i optimització de components de programari per a tasques administratives de sistemes.
2. Desenvolupament de components de programari per al control de dispositius.
3. Desenvolupament de components de programari per a serveis de comunicacions.

Criteris d’accés: edat mínima 16 anys, ESO o nivell equivalent i haver superat la unitat formativa 1.

Dades de convocatoria

Del 03/06/2022 a 30/07/2022 de dilluns a divendres de 09:00 a 14:30h

Mòdul 3. Desenvolupament de programari basat en tecnologies orientades a components.

210 hores

1. Disseny d’elements de programari amb tecnologies basades en components.
2. Implementació i integració d’elements de programari amb tecnologies basades en components.
3. Desplegament i posada en funcionament de components de programari.

Criteris d’accés: edat mínima 16 anys, ESO o nivell equivalent i haver superat la unitat formativa 1.

Dades de convocatoria

Del 05/09/2022 a 27/09/2022 de dilluns a divendres de 09:00 a 14:30h

pràctiques professionals del 03/10/2022 a 17/10/2022 de 09:00 a 17:00h

Servei de seguiment i orientació a l'alumnat.

Competència general:
Desenvolupar components de programari a partir d’unes especificacions concretes, proporcionant funcions d’administració i supervisió del sistema operatiu, per a la gestió dels recursos d’un sistema informàtic i la interacció amb altres sistemes mitjançant tecnologies de desenvolupament orientades a objectes i a components.

Per a més informació fes clic aquí: https://sede.sepe.gob.es/es/portaltrabaja/resources/pdf/especialidades/IFCT0609.pdf 

CURSOS

CETIFICAT DE PROFESSIONALITAT EN ANGLÈS

Anglès A.1

200 Hores

L’objectiu d’aquest curs és el d’adquirir la confiança per poder mantenir una conversa en un entorn quotidià, i alhora desenvolupar les habilitats de comprensió lectora i expressió escrita en diversos registres.

Criteris d’accés: edat mínima 16 anys i ESO, o nivell equivalent.

Nivell – Bàsic

No es requereix l’acreditació del nivell A1. 

 

Horari

Del 30/06/2022 al 02/11 (durant el mes d’agost romandrem tancats). Dilluns a divendres de 15:00 a 19:00h. 

Anglès A.2 - B.1

200 Hores

L’objectiu d’aquest curs és el d’assolir les aptituds necessàries per a desenvolupar la fluïdesa, flexibilitat i un aprenentatge proactiu; per això s’amplien els temes generals de coneixement.

Criteris d’accés: edat mínima 16 anys i ESO, o nivell equivalent.

Nivell – Intermedi

Es requereix l’acreditació del nivell A2, o la superació d’una prova específica de nivell.

 

Horari

Del 21/09/2022 al 30/11/2022. Dilluns a divendres de 9:00 a 13:30h.

Email

Envia’ns un missatge en qualsevol moment!

Info

Contacta amb nosaltres o visita’ns

Adreça electrònica

cursos@thecorner.cat

Ubicació

Carrer Vicenç Llivina S/N
Cornellà de Llobregat, 08940.

Telèfons

Acadèmia: 93 377 98 53
Cursos subvencionats: 93 138 88 18

  Envia’ns un whatsapp!

Generalitat de Catalunya Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya