CURSOS 100% SUBVENCIONATS

ÀMBIT EDUCATIU
APUNTAR-ME

Aquest és el nostre catàleg de cursos d’àmbit educatiu:

Fes clic en els cursos per veure tots els detalls.

Adaptació a la Norma ISO en un centre educatiu | 6h. | Data: 01/07/2021 a 02/07/2021 Dijous i Divendres de 10:00 a 13:00h.

Objectius:

– Interpretar la norma ISO en el context del centre educatiu.
– Saber relacionar els processos del centre amb el punt de norma i identificar els requisits per auditar processos.

Continguts:

Interpretació de la norma ISO en el context educatiu i anàlisi de les diferències en relació la norma anterior:
1. Context de l’organització (Coneixement de l’organització)
2. Lideratge (Compromís, enfocament a l’alumnat/famílies)
3. Planificació (Accions per afrontar els riscos i les oportunitats)
4. Suport (Recursos)
5. Funcionament (Planificació, prestació del servei i control)
6. Avaluació de l’acompliment (Seguiment, anàlisi i avaluació)
7. Millora

Places limitades

Vull apuntar-me!

Educació inclusiva: dislèxia | 20h. | Data: 05/07/2021 a 14/07/2021 de Dilluns a Dijous de 9:45 a 12:45h.

Objectius:

– Dotar als professionals d’elements que permetin el treball efectiu a l’aula amb alumnes amb dislèxia.

Objectius específics:

– Conèixer i reflexionar sobre les dificultats d’aprenentatge que tenen els alumnes dislèxics i aplicar estratègies d’intervenció a l’aula per tal de millorar el procés d’aprenentatge dels alumnes amb aquest tipus de problemàtica.
– Reconèixer el concepte de dislèxia i diferenciar-lo d’altres de simila, conèixer el concepte des del punt de vista teòric i descriure els conceptes de dislèxia, disgrafia i disortografia.
– Informar sobre les diverses formes d’identificar els estudiants amb dislèxia en els diferents rangs d’edat: reconèixer les característiques de nen dislèxic.
– Efectuar un bon diagnòstic mitjançant el reconeixement de les principals característiques que presenta el nen dislèxic.
– Dotar de recursos als professors per donar suport als estudiants amb dislèxia a l’aula.
– Aplicar els mitjans adequats per tal d’afavorir l’aprenentatge dels nens dislèxic
– Reconèixer les noves
tècniques d’intervenció per tractar les dificultats de la lectoescriptura.

Continguts:

1. Concepte de dislèxia
2. Característiques del nen dislèxic
3. Diagnòstic de la dislèxia
4. Intervenció en dislèxia
5. El paper dels pares en el tractament de la dislèxia

Places limitades

Vull apuntar-me!

 

Educació inclusiva: TDA | 20h. | Data: 26/04/2021 a 07/06/2021 Dilluns i Dimecres de 18:15 a 19:45h.

Objectius:

– Aprofundir en el coneixement de la TDA/H (trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat).

Objectius específics:

– Saber identificar un nen amb TDA/H i saber com tractar-lo.
– Aprendre a orientar als familiars amb un nen amb TDA/H.
– Conèixer la varietat de recursos i tècniques per el seu tractament.

Continguts:

1. Conceptualització
2. Detecció i diagnòstic del TDAH
3. Abordatge multidisciplinar del TDAH

Places limitades

Vull apuntar-me!

 

Gestió restaurativa de les relacions i el conflicte | 20h. | Data: 03/05/2021 a 03/06/2021 Dimarts i Dijous de 18:15 a 20:15h.

Objectius:

– Introduir els elements clau de l’enfocament restauratiu global.
– Introduir les pràctiques proactives: temps de cercle i cercles de diàleg per promoure la creació de grup.
– Desenvolupar les habilitats i destreses necessàries per poder afrontar i resoldre els conflictes que es produeixen en el dia a dia a l’aula de manera restaurativa.

Continguts:

1. L’enfocament restauratiu global: elements clau
2. Estratègies proactives: temps de cercle i cercles de diàleg
3. Habilitats clau: escolta atenta, activa i empàtica i comunicació no-violenta
4. La finestra relacional.
5. Els principis restauratius i les seves preguntes.
6. Les pràctiques restauratives responsives: expressions afectives, converses restauratives, mediació i reunions restauratives.

Places limitades

Vull apuntar-me!

La tutoria i les entrevistes amb les famílies | 15h. | Data: 05/07/2021 a 14/07/2021 de Dilluns a Dijous de 18:15 a 20:15.

Objectius:

– Reflexionar sobre la relació família-institució educativa.
– Analitzar la realitat social i cultural dels nostres alumnes i les seves famílies.
– Revisar quines són les creences i les actituds que afavoreixen una relació efectiva amb les famílies.
– Reflexionar sobre el estil de comunicació.
– Anivellar l’autoestima i practicar la comunicació assertiva, l’escolta activa i l’empatia.
– Conèixer els mecanismes que permeten salvar els obstacles emocionals.

Continguts:

1. Competències emocionals per a les entrevistes amb la família. L’actitud d’adult a adult segons l’esquema PAN de l’anàlisi transaccional.
2. Escola i família. La visió sistèmica de l’educació.
3. Un cas especial de conversa de treball: l’entrevista amb pares i mares. El temps, el lloc, la comunicació no verbal, estructures verbals, fases de l’entrevista, l’objectiu i el resultat.

Places limitades

dimarts: 18:15 – 19:45

dijous: 18:15 – 19:45

Vull apuntar-me!

Les intel·ligències múltiples a l’aula: de la teoria a les programacions | 20h. | Data: 04/05/2021 a 07/06/2021 Dilluns i Dimecres de 18:15 a 20:15h.

Objectius:

– Donar a conèixer la teoria de les Intel·ligències Múltiples.
– Facilitar eines metodològiques per  l’aplicació de les Intel·ligències Múltiples a l’aula.
– Aprendre a programar a partir de la Teoria de les Intel·ligències Múltiples.

Continguts:

1. Introducció a les intel·ligències múltiples
2. Les intel·ligències múltiples a l’aula
3. Programar a partir de les intel·ligències múltiples: disseny de propostes i activitats

Places limitades

Vull apuntar-me!

Sistemes de gestió de qualitat als centres educatius | 15h. | Data: 05/07/2021 a 09/07/2021 de Dilluns a Divendres de 10:00 a 13:00h.

Objectius:

– Donar coneixements bàsics sobre la implantació d’un sistema de gestió: conceptes, principis i models.
– Facilitar les eines bàsiques per a posar els fonaments del sistema de gestió per a l’assegurament i millora de la feina en el centre educatiu.
– Conèixer la metodologia de la gestió per processos del centre educatiu.

Continguts:

1. El sistema de gestió de la qualitat.
2. Els principis de la qualitat.
3. La gestió per processos: Els processos de l’organització.

Places limitades

Vull apuntar-me!

COMPLET - Educació inclusiva: autisme | 35h. | Data: 20/04/2021 a 15/06/2021 Dimarts i Dijous de 18:15 a 20:15h.

Objectius:

– Introduir als professionals de l’educació en els principals elements derivats de l’espectre autista per a la seva consideració a l’aula.

Objectius específics:

– Saber identificar l’alumne i l’alumna amb autisme.
– Saber orientar la pràctica professional a l’alumnat amb TEA en el marc de l’educació inclusiva.
– Conèixer i dotar d’estratègies que afavoreixin l’atenció a l’alumnat amb TEA.
– Obtenir recursos per atendre les necessitats psicoeducatives de l’alumnat dins l’aula ordinària.
– Obtenir recursos per atendre a les famílies de l’alumnat amb TEA.
– Conèixer la varietat de recursos i tècniques per el seu tractament i el seu procés educatiu.
– Aprendre a orientar a la família del alumne i l’alumna amb autisme.

Continguts:

1. Introducció
2. Neurodesenvolupament
3. Avaluació Psicològica
4. Orientació a la família
5. Àrea educativa (escolar)
6. Intervenció i necessitats psicopedagògiques i educatives

Places limitades

Vull apuntar-me!

Sol·licitar plaça

Generalitat de Catalunya Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya